Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 122/2013 Z. z.)

V informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "IS MŠVVaŠ SR") sa ochrana osobných údajov riadi smernicou č. 40/2013 o ochrane osobných údajov. Táto smernica definuje záväzné podmienky, pravidlá, jednotné zásady a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona č. 122/2013 Z. z.

Osobné údaje v požadovanom rozsahu, sú získavané za účelom overovania prístupov k budovaným IS MŠVVaŠ ako aj pre správu samotných účtov. Tieto osobné údaje sa získavajú na základe osobitného zákona v súlade s § 58 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak váš účet umožňuje prístup k osobným údajom iných používateľov, ste povinný ako oprávnená osoba byť poučený o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov v IS MŠVVaŠ SR v zmysle § 21 zákona č. 122/2013 Z. z.. Súčasne platí pre vás povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídete do styku. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru, výkonu verejnej funkcie alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

V prípade ukončenia platnosti vášho účtu budú vaše osobné údaje zlikvidované v zmysle platných právnych predpisov.