Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Nepovinný údaj
Vyplnťe výšku žiadanej dotácie (uveďte číslo bez meny)
Právnická osoba
Vyplnťe identifikačné číslo
Vyplnťe názov žiadateľa
Vyplnťe právna forma
Adresa sídla
Vyplnťe ulica, číslo
Vyplnťe obec
Vyplnťe PSČ
Vyplnťe daňové identifikačné číslo
Vyplnťe meno štatutárneho orgánu
Vyplnťe priezvisko štatutárneho orgánu
Vyplnťe akademický titul
Vyplnťe telefón
Vyplnťe E-mail
Kontaktná osoba
Vyplnťe meno a priezvisko
Vyplnťe telefón
Vyplnťe E-mail
Vyplnťe názov banky
Vyplnťe IBAN
Fyzická osoba
Vypísať v prípade fyzickej osoby – podnikateľa
Vyplnťe meno
Vyplnťe priezvisko
Vyplnťe rodné priezvisko
Vyplnťe akademický titul
Vyplnťe dátum narodenia
Miesto podnikania
Vyplnťe ulica, číslo
Vyplnťe obec
Vyplnťe PSČ
Adresa trvalého pobytu
Vyplnťe ulica, číslo
Vyplnťe obec
Vyplnťe PSČ
Vyplnťe telefón
Vyplnťe E-mail
Kontaktná osoba
Vyplnťe meno a priezvisko
Vyplnťe telefón
Vyplnťe E-mail
Vyplnťe názov banky
Vyplnťe IBAN
Detaily projektu
Uviesť popis činnosti žiadateľa
Uviesť cieľ aktivity v zmysle publikovanej výzvy
Podrobný popis aktivity v zmysle publikovanej výzvy vrátane výberových kritérií. Uviesť prostriedky na dosiahnutie cieľa, kvalitatívne a kvantitatívne výstupy. Uviesť konkrétne indikátory úspešnosti aktivity, ktorých dosiahnutie predpokladá jeho úspešnosť, vrátane efektívnosti výchovného dopadu na cieľovú skupinu
Uviesť plánované termíny a miesta uskutočnenia aktivity
Uviesť personálne zabezpečenie organizácie aktivity a počet osôb pre ktoré bude organizovaná
Uviesť časový plán aktivity (konkrétne kroky, spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia)
Uviesť skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu verejnej správy a v akej výške a potvrdenie o spoluúčasti žiadateľa na financovaní aktivity, ak sa spoluúčasť vyžaduje
Zdroj Výška schváleného finančného príspevku - dotácie Účel, ak bol určený spoluúčastníkom Pečiatka a podpis
Iný subjekt verejnej správy vyplňuje sa len v tlačenej verzií
Spoluúčasť žiadateľa vyplňuje sa len v tlačenej verzií
Iné zdroje, (napr.
dary)
vyplňuje sa len v tlačenej verzií
Spolu X X
Analýza finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity
(V rámci požiadavky z MŠVVaŠ SR nie je možné uplatniť si mzdy a odvody do poistných fondov.)
Zdroj Predpokladané výdavky v eurách
Spolu z toho
Kapitálové výdavky Bežné výdavky z toho
Tovary
a služby,(okrem dohôd
o vykonaní práce)
Dohody o vykonaní práce
c Z toho poistné a príspevky do poisťovní
spolu,- a,a=b+c b
Požiadavka z MŠVVaŠ,SR X
Spoluúčasť
Celkové náklady na realizáciu aktivity
Tabuľka rozpočtu
Neoddeliteľnou súčasťou finančného zabezpečenia uskutočnenia aktivity je príloha k žiadosti – Rozpis rozpočtu – finančná tabuľka s popisom k jednotlivým finančným položkám v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č.MF / 010175 / 2004 - 42 zo dňa 8.decembra 2004 v znení neskorších predpisov
Dokument na stiahnutie
Rozpis rozpočtu
Uviesť skutočnosť, či bola žiadateľovi dotácia na požadovaný účel poskytnutá v predchádzajúcom období
Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov

súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov